Albay Mabuhay (The Magayon Festival Theme Song)


Composer: Rodgie “Jojo Banana” Abril

Sapa na nagkakanta sa tahaw nin kaawagan
Doros na nagkokorahaw sa kaitaasan
Dagat na nagsisigay sa gilid kan baybayon
Panganoron na naghahadok sa Bulkan Mayon

Daraga y Soltero sa bangguing bulanon
Nagkakanta, nagbabayle, gabos maogmahon
mga gurang y kaakian yaon sa simbahan
naghahalat kan pagpoon kan selebrasyon

Refrain

Albay Mabuhay ka, Paraiso sa Daga
Sa imo an Kulturang Magayon
Albay ika sana, samong rinaranga
Tunay kang probinsyang Magayon

Kulturang Albayano bantog na Maogma
Tawo mong makadiyos asin mapagkapwa
oya nagbungkaras, asin namidbidan
sa pagreparo kan kapalibotan

Dating kaugalian asin bagong kaaraman
pinagsaro sa tabang kan Diyos na makakamhan
Saimong mga biyaya samo an pakinabang
duman sa kadagatan sagkod sa kabubuldan

Mabalos sa imo Mahal niyamong Diyos
Kami nagrurukyaw na tinao mo an gabos
Magayon na Albay, Kultura na Buhay
Makolor asin dayaday – an Albay

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s